Privacybeleid

Deze website of applicatie (“Website“) is een initiatief van Valipac, vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht, met ondernemingsnummer BE 0462.672.578 en met maatschappelijke zetel te Koningin Astridlaan 59A bus 11, 1780 Wemmel (“Valipac” of “wij“). Iedere gebruiker of bezoeker van de Website (“Gebruiker“, “Bezoeker” of “u“) verstrekt door het bezoeken en/of gebruiken van de Website persoonsgegevens zoals hieronder verder toegelicht. Valipac treedt daarbij op als verantwoordelijke voor de verwerking voor wat betreft persoonsgegevens verzameld via de Website.

Valipac streeft ernaar uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken in overeenstemming met het toepasselijke wettelijke kader, zoals de Belgische Privacywet van 8 december 1992 en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 van 27 april 2016 (hierna “GDPR“).

Deze Policy is vatbaar voor toekomstige aanpassingen en wijzigingen door Valipac. VALI-PAC zal dergelijke aanpassingen of wijzigingen duidelijk communiceren, waarna u deze wijzigingen uitdrukkelijk aanvaardt. Het is dan ook aan de Bezoeker of Gebruiker om op regelmatige basis deze Policy te consulteren.

1. Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Valipac treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking. Valipac maakt bovendien gebruik van een aantal verwerkers die in opdracht van Valipac uw persoonsgegevens verwerken, en die de goede technische werking van de Website verzekeren.

Valipac maakt gebruik van de volgende categorieën verwerkers in het kader van de Website:

 • Verwerkers die instaan voor het hosten of maken van de Website
 • Verwerkers die statistieken van de Website verzamelen en weergeven
 • Verwerkers die e-mailmarketing en andere communicatiediensten aanbieden

2. Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Valipac verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens om u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring van de Website aan te bieden. De gegevensverwerking is essentieel voor de goede werking van de Website en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt voor volgende doeleinden, en andere verenigbare doeleinden:

 • De Gebruiker toegang verschaffen tot zijn gebruikersprofiel waarmee hij of zij acties kan verrichten op onze Website;
 • Het aanbieden van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening;
 • Het versturen van communicaties van commerciële of niet-commerciële aard;
 • Het informeren over de activiteiten en diensten van Valipac;
 • Het controleren van aangiftes en het uitbetalen van premies indien van toepassing;
 • Het beheren van klanten, leveranciers en andere business partners;
 • Het verlenen van ondersteuning in geval van vragen of opmerkingen;
 • Het opvolgen van klachten met betrekking tot de werking van onze Website;
 • Het uitvoeren van analyses en het opmaken van rapporten;
 • Het uitvoeren van audits ter controle van de relevante cijfers;
 • Het aankondigen van en het inschrijven voor evenementen;
 • Het bevorderen van onze samenwerking met u;
 • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten, criminele of onwettelijke gedragingen en/of iedere andere handeling die ingaat tegen de voorwaarden waaronder onze Website worden aangeboden.

Valipac verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden zoals hierboven beschreven.

3. Op welke grond worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Valipac verwerkt uw persoonsgegevens verzameld via de Website op grond van (i) uw aanvaarding van deze Policy, en/of (ii) de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst die gesloten wordt tussen u en Valipac door middel van de Website (iii) de naleving van onze wettelijke verplichtingen, en/of (iv) de behartiging van het gerechtvaardigd belang van Valipac, zoals het voeren van direct marketing, het voorkomen van fraude, het beheren van de interne administratie of het bewaken van een passende netwerk- en informatiebeveiliging.

4. Op welke wijze worden uw persoonsgegevens verzameld?

Uw persoonsgegevens worden verkregen enerzijds via uzelf, bijvoorbeeld het aanmaken van uw profiel of het invullen van online formulieren, anderzijds via verschillende technische middelen waarvan de Website gebruik maakt om de Gebruikers – en Bezoekerservaring te optimaliseren en eventuele (technische) fouten in de Website te detecteren, zoals cookies (zie artikel 7) en loginformatie.

5. Welke categorieën persoonsgegevens worden verwerkt?

Valipac verzamelt de volgende categorieën persoonsgegevens, voor zover op u van toepassing:

 • Identificatiegegevens: Naam, voornaam
 • Contactgegevens: E-mailadres, telefoonnummer
 • Professionele gegevens: Functie, werkgever, ondernemingsnummer
 • Persoonlijke kenmerken: Geslacht, taal
 • Betalingsgegevens: Bankrekeningnummer
 • IP-adres, tijdstip van consultatie, vermoedelijke plaats van consultatie, gegevens met betrekking tot het gebruikte toestel.

6. Worden mijn gegevens overgedragen aan derde partijen binnen de EU?

Uw persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met de categorieën van verwerkers zoals bepaald in artikel 1 van deze Policy, business partners van Valipac en met autoriteiten of overheid.

Uw persoonsgegevens worden verder niet aan derde partijen verkocht, doorgegeven of meegedeeld.

7. Wat zijn mijn rechten?

U kan een aantal rechten betreffende uw persoonsgegevens uitoefenen ten aanzien van Valipac, voor zover u over die rechten beschikt onder de toepasselijke wetgeving.

U kan deze rechten uitoefenen via , vergezeld van een bewijs van uw identiteit. Valipac zal dergelijke verzoeken beantwoorden en al dan niet gevolg verlenen aan dergelijke verzoeken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en in principe binnen een periode van ëën maand, eveneens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

U kan zich eveneens richten tot of een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Belgische Privacy Commissie) ().

Recht op bezwaar

U heeft het recht om vanwege uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gesteund is op het gerechtvaardigd belang van Valipac, en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing.

Recht op toegang en inzage

U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens en om een kopie van deze persoonsgegevens te verkrijgen. U heeft tevens het recht op bepaalde informatie betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens, waaronder de doeleinden van deze verwerking, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers, etc.

Recht op verbetering

U heeft het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten verbeteren of om persoonsgegevens aan te vullen. U kan uw gegevens in de eerste plaats zelf aanpassen in uw profiel.

Recht op gegevenswissing

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen indien en in zoverre:

(a) uw persoonsgegevens niet langer zijn nodig zijn voor de doeleinden;

(b) er niet langer een rechtsgrond voor de verwerking is;

(c) u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking door Valipac;

(d) uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn; of

(e) uw persoonsgegevens gewist moeten worden om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Valipac rust

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens door Valipac te laten beperken indien en in zoverre:

(a) u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, gedurende een periode die Valipac in staat stelt de juistheid ervan te controleren;

(b) de verwerking onrechtmatig is en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;

(c) Valipac de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de doeleinden, maar u heeft deze nodig voor een rechtsvordering;

(d) u bezwaar gemaakt heeft tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Valipac zwaarder wegen dan die van de Gebruiker of Bezoeker.

In geval van beperking van de verwerking, mogen de gegevens wel nog opgeslagen worden door Valipac.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Voor de persoonsgegevens die (i) verwerkt worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, (ii) verstrekt werden door u zelf en (iii) verwerkt worden via geautomatiseerde procédés, heeft u het recht om deze te verkrijgen van Valipac in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm, alsook om die gegevens aan een gelijkaardige leverancier over te dragen of rechtstreeks te laten overdragen, indien dit technisch mogelijk is.